NGUỒN THAM KHẢO

Ở đây, chúng tôi cố gắng thu thập các bài báo (thông thường cũng như mang tính khoa học) liên quan đặc biệt tới:

1) Đưa đức Marpa về vị trí xứng đáng của Ngài trong dòng truyền thừa Kagyu, nhờ vậy, có thể nhận được những gia lực từ lịch sử. 

2) Đồng thời khôi phục những trao truyền từ Ngài Marpa cho đệ tử của mình là Ngog Chöku Dorje, đặc biệt chú trọng vào 2 mạn đà la của truyền thừa Ngok: Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) 9 Bổn Tôn, và Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) 15 Bổn Tôn.

***

CÁC NGÀY KỈ NIỆM THỰC HÀNH và TRUYỀN THỪA Mar-Ngok 

Ames, Spencer (2019): Về Hevajra ở Campuchia.

Djung, Carl (2020): “Giọt tinh túy tụ hội truyền cảm hứng” Những mô tả ngắn gọn về 39 vị nắm giữ truyền thừa thực hành Hevajra 9 Bổn Tôn. (Truyền thừa Marpa Ngok Hevajra)  

Ducher, Cécile (2017): Xây dựng một Truyền thừa: Cuộc đời của Đại Dịch Giả Marpa, Tuyển tập Himalayica, Chương. 5. München: Indus Verlag. 

Ducher, Cécile (2017): Một dòng truyền thừa theo thời gian: Sự thăng trầm của rNgog pa bka’ brgyud từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 19.

Ducher, Cécile (2017): Kho tàng Kiến thức – Tuyển tập Gnas bcu lha khang – Tạp chí Nghiên cứu Tây Tạng – số. 55 – tháng 7 năm 2020 – trang 121–139 – ret_55_06.  

Glück, Elvira (2018): Phyang Gompo ở Ladakh, Đền thờ Hevajra và thực hành Hevajra Drubchöd hàng năm. 

Walther, Marco (2016): Giữa Dòng họ và Dòng truyền thừa: Hai tác phẩm lịch sử của  rNgog bKa’ brgyud pa.  

Sắp tới:

Djung, Carl (2018): “Giọt tinh túy tu hội nhằm truyền cảm hứng” Những mô tả ngắn về 39 vị nắm giữ dòng truyền thừa của thực hành Hevajra 9 Bổn Tôn. (Truyền thừa Marpa Ngok Hevajra) Djung, Carl (2018): Sự tái hiện các bản văn đã thất lạc từ lâu – sự khởi đầu của Marpa-Ngok của Đức H.H Drikung Kyabgön Trinle Lhundrub. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *