BẢN VĂN & NGHIÊN CỨU

Bản văn & Nghiên cứu (ngày 25/ 8/ 2017: cập nhật về 5 chủ đề, xem bên dưới)

Trong mục “Bản văn & Nghiên cứu” này, (được viết vào ngày 12 tháng 7 năm 2017) tới đây, các đạo hữu có thể tìm được các mô tả, liên kết và những bài báo về thông tin chi tiết hơn liên quan đến truyền thừa Mar-Ngok nói chung, và HAI MẠN ĐÀ LA đặc biệt của truyền thừa Ngok nói riêng. Dòng truyền thừa Ngok đôi khi còn được gọi là “7 Mạn đà la của truyền thừa Ngok”). Và đôi khi cũng có nơi đề cập đến 13 Mạn đà la của Đức Marpa. HAI MẠN ĐÀ LA ĐẶC BIỆT của dòng truyền thừa Mar-Ngok, tương ứng với Mạn đà la Hevajra 9 Bổn Tôn, và Mạn đà la Nairatmya 15 Bổn Tôn.

Thông tin chung về dòng truyền thừa Mar-Ngok sẽ có trong các bài báo của viện nghiên cứu về Marpa, viết bởi Tiến sĩ Tạng học Cecile Ducher (Pháp) hay những nghiên cứu khoa học về truyền thừa Ngoks như bài viết về truyền thừa Ngok Kagyu của Marco Walthers tại Đại học Ludwig-Maximilians Universität München năm 2016.  It could also be university articles about Ngoks-lineage like Marco Walthers article about the Ngok Kagyu from the Ludwig-Maximilians Universität München, 2016. Cũng có thể coi Ngài như một Tiến sĩ Triết học về truyền thừa Ngok.

Đặc biệt hơn, trang này cũng sẽ đăng các bản văn có kết nối đặc biệt với các tuyển tập do H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub soạn thảo trong giai đoạn 2006 – 2011 và sau đó nữa.  Một số bản văn được dịch sang tiếng Anh, một số bản cũng được dịch sang tiếng Đức. Và một số bản văn đang được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Đài Loan. Các đạo hữu cũng có thể theo dõi tiến độ các bản dịch tại đây.

Hiện tại (ngày 25 tháng 8 năm 2017), các đạo hữu sẽ có thể tìm hiểu một vài thông tin về 5 chủ đề dưới đây.  Sarwa Mangalam.

Xuất bản ngày 25 tháng 8 năm 2017: Biên soạn và chỉnh sửa bởi Carl 鍾Djung, dựa trên trí nhớ. Xin được sám hối tất cả thiếu sót và nhầm lẫn. Nguyện mong những điều này truyền cảm hứng cho sự thực hành của các đạo hữu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *