Chào mừng đến với Mar-Ngok.org

Mar-Ngok.org được ra mắt trong sự gia trì của ngày rằm 09/07/2017 (lịch Tạng: 15/05) – theo như ước nguyện của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub. Động lực của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub là: 1. Đưa Ngài Marpa vào đúng vị vị trí xứng đáng của Ngài trong dòng truyền thừa Kagyu, dựa trên giá trị lịch sử. 2. Đồng thời khôi phục những trao truyền từ Ngài Marpa đến người đệ tử Ngog Chöku Dorje; đặc biệt chú trọng vào 2 mandala của Ngok: Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) 9 bổn tôn, và Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) 15 bổn tôn.
HH Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub

Làm sao để tra cứu và làm sao để giữ cập nhật

Trang web này chứa đựng tài liệu quý giá về truyền thừa Hevajra và Nairatmya theo truyền thống Marpa-Ngok. Bạn có thể tìm được những thông tin về lịch sử, những bài viết chuyên sâu, những nguồn để thực hành vv..Xin vui lòng duyệt trong thanh Menu để đi vào kho tàng thông tin này. Tất cả có mục đích là phục hồi truyền thống Hevajra và Naitatmya từ Marpa-Ngok, được biết như là “Dự án MNHN toàn cầu”, dưới sự bảo trợ của Bậc Thủ ngôi thứ 37 truyền thừa Drikung Kagyu, Thánh Đức Chetsang tái sinh đời thứ 7.

[Những nguồn khác] ngoài theo dõi  Mar-Ngok.org trên trang web này:

 

Theo dõi MarNgokOrg trên Facebook

Theo dõi trang web MRZ

Theo dõi MRZ trên Facebook

To REMIND and COMMEMORATE

There are TWO good MONTHLY days and TWO ANNUAL days were one can tune in to the blessing of the Marpa Ngok Hevajra Nairatmya transmission: "The Blessing enables the offsprings to follow in the footsteps of the father!"
The two monthly days has focus on the practise.
The two annual days has focus on the lineage.

MONTHLY DAYS for the Hevajra and Nairatmya practises.
To celebrate Nairatmya, you can use the 8th lunarday after the fullmoon, which is the 23rd lunarday of every month. To celebrate Hevajra, you can use the 14th lunarday after the fullmoon, which is the same as protector-day, i.e. the 29th lunarday.
This has been stated in the Hevajra "two part" Tantra (Part 1, chapter vii, vers 19-20)

ANNUAL COMMEMORATIONs of MARPA NGOK LINEAGE
* COMMON and ESTABLISHED: The 15th lunar day of the 1st lunar month. Commemoration of the Parinirvana of Naropa (1016-1100)
** COMMON and ESTABLISHED: The 15th lunar day of the 1st lunar month. Commemoration of the Parinirvana of Marpa Lotsava (either 1000-1086, or 1012-1097)
*** NEW: The 3rd lunarday of 7th month is the parinirvana of Ngoktön Chöku Dorje (1023-1190), pupil of Marpa the Translator. This is henceforth the special commemoration day for the Marpa Ngok Tradition. It commemorates of Ngoktön Chöku Dorje and his family lineage ( - 1446) --- who was instrumental for the transmission of Marpa’s tradition of Hevajra.
དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་ཙམ་ན། ཡབ་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལ། རྟའི་ལོ་ཁྱིའི་ཟླ་བའི་ཚེས་༣་འབྲུག་གྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་རྟིང་ཙམ་ན། རས་ཀྱི་བེའུ་ཕྲུག་ཅིག་སྐུ་ལ་གསོལ། ཐོད་པའི་ལྕང་ཏེའུ་ཆུང་ངུ་གཅིག་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་ནས། ང་མཁའ་སྤྱོད་དུ་འགྲོ། ངའི་འདའ་ལ་འགྲོ་བ་མི་ཨེ་ཡོད་གསུང་ཞིང། དབེན་ཚ་ལ་སྐོར་བ་ལན་གསུམ་མཛད་ནས། འགྲོ་མི་གཞན་མ་བྱུང་པར་དང། ཁོང་རང་ཕ་འོང་ཅིག་གི་སྟེང་ནས་༼དེའི་སྟེང་དུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སོ༽་ཞབས་རྗེས་ལམས་ཀྱིས་བཞག་ནས། ན་བུན་གྱི་གསེབ་ན་ཡར་ལ་ལྕང་ཏེའུ་ཁྲོལ་ལོ་ལོ་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་སོ༎
This commemoration day was proposed on Nairatmya day (23rd lunar day, 10th month), and instigated and blessed by HH Drikung Kyabgön Trinle Lhundrub, 9th December 2020. May it Benefit! Geo Geo Geo དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ། ༎

Read more English [https://mar-ngok.org/commemoration-days]

Read more 中文(繁體)[https://tw.mar-ngok.org/commemoration-days]

Hai năm một lần từ 2022, Khóa Nhập thất Thành Tựu Hevajra sẽ được tổ chức tại Trung tâm Nhập thất Milarepa tại Đức.

Xin theo dõi lịch khóa tu này trên Milarepa Retreat Center, Germany.

Thông tin thêm, đăng ký,vv.. xin liên lạc:

info@milareparetreat.de

Trung tâm Nhập thất Milarepa ở Đức – ngôi nhà chính thức của Truyền thống Drikung Kagyu tại Châu Âu. Thông tin chi tiết sẽ được giới thiệu sớm

Hai năm một lần từ 2023, Khóa Nhập thất Drubchen Nairatmya sẽ được tổ chức tại Đức.

Xin theo dõi lịch khóa tu này trên Milarepa Retreat Center, Germany.

Khóa tu Nairatmya Drupchen sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh và với các hành giả tấu nhạc nghi lễ là người phương Tây, theo đề nghị của Thánh Đức Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup.

Hình ảnh của cuối tháng Năm 2019, khóa tu Nairatmya Drupchen.

Tiếp tục giảng giải mật điển quý giá vào tháng Chín năm 2021 tại Đức

Xin theo dõi lịch khóa tu này trên Milarepa Retreat Center, Germany.

Vào giữa thế kỷ 19, Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye đã tập hợp truyền thừa đặc biệt Những Giáo Lý Hevajra. Trong nhiều thế kỷ, những giáo lý như thế cũng đã được truyền vào truyền thống Sakya. Vào giữa những năm 90, Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] đã chuẩn bị cho ước nguyện hồi sinh những giảng dạy của truyền thống Kagyu từ Đức Marpa về Hevajra và Nairatmya. Từ lần này sang lần khác trong hơn 5 năm, Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] đã thỉnh cầu Kenchen Appey Rinpoche về giáo lý Mật điển Hevajra. Những giáo lý này đã được trao truyền vào năm 2001 tại Kathmandu. Sau đó vào năm 2004 và 2005, Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] đã truyền những giáo lý này cho khoảng 40 vị Lama, Drupon, Khenpo và Rinpoche xuất sắc của Drikung Kagyu. Đến nay vào 2020, thật vô cùng trân quý khi Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] lại một lần nữa trao truyền những giảng dạy quý giá như một món quà cho thế giới này vào thiên niên kỷ mới.

[Lưu ý đặc biệt: lịch khóa tu và chương trình của sự kiện Mar-Ngok Hevajra năm 2020 đã có thay đổi vài lần.]

[Chương trình đã chốt: giảng dạy mật điển gốc Hevajra, dựa trên bình giảng của Đức Marpa và Thánh Đức [Kyabgon Chetsang]. Quán đảnh Hevajra sẽ ban trong ngày đầu tiên.]

Thông tin thêm, đăng ký,vv.. xin liên lạc:

info@milareparetreat.de

Năm 2019, Quán đảnh Hevajra vào dịp truyền giảng Tháng tám năm Hợi theo truyền thống Drikung, tại tu viện Phyang, Ladahk, đã diễn ra.

Quán đảnh Havejra – truyền thống Marpa do Thánh Đức Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup (Chetsang Rinpoche)

Ngày 5 đến ngày 6 tháng Tám năm 2019, tại tu viện Phyang.

Năm 2019, tháng Năm: Khóa nhập thất Nairatmya Drupbchen, tại Trung tâm Nhập thất Milarepa, Đức, từ 04-11.05.2019, đã diễn ra.

Thật hoan hỉ xiết bao khi chúng tôi đã hoàn mãn Khóa Nhập Thất Thành tựu – Drupchen – lần thứ hai liên tiếp trong chuỗi sự kiện Hevajra – Nairatmya truyền thống Marpa-Ngok, do H.H Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup khởi xướng vào tháng 7 năm 2017. Khóa nhập thất đầu tiên là khóa tu Hevajra Drupchen vào tháng Tám năm 2018. Đến nay, tháng Năm 2019, Thánh Đức [Drikung Kyabgon] đã chủ trì khóa nhập thất Nairatmya Drubchen. Ngài đã ban quán đảnh Nairatmya, và ngài giảng dạy chương đầu tiên trong Phần đầu của Mật điển Gốc Hevajra, có tên là Taknyi (Mật điển Hai Phần). Vào năm 2006 – đến 2011, Thánh Đức [Drikung Kyabgon] đã soạn tác một bộ bình giảng cho mật điển này, dựa trên bộ bình giảng của Đức Marpa có tên là Bumchum Nyima. Bộ giảng dạy này đã được dịch sang Anh ngữ và Đức ngữ.

Mọi hành giả trên toàn thế giới đều có thể tham dự vào khóa Nairatmya Drupchen này. Các hành giả từ các truyền thống Kagyu, Sakya, và Gelug từ 17 quốc gia đã đến tham dự.     

Lễ Puja Hevajra thường niên tại tu viện Phyang, Ladahk, từ lần đầu vào tháng tám 2013.

Trong năm 2019, Puja sẽ diễn ra vào tháng Sáu, tại tu viện Phyang, Ladahk, trong 15 ngày từ ngày 4 âm lịch của tháng 7 đến ngày 15 âm lịch (trăng tròn)

Trong phần chuẩn bị và 10 ngày cử hành khóa Drupchen – các bản văn và nghi lễ hoàn toàn sử dụng tiếng Tạng.

Khóa tu Thành tựu Hevajra đầu tiên tại phương Tây đã diễn ra vào tháng tám năm 2018 tại Trung tâm Nhập thất Milarepa ở Đức.

Khóa tu Hevajra Drupchen đầu tiên tại Châu Âu với Thánh Đức Drikung Kyabgon diễn ra tại Trung tâm nhập thất Milarepa tại Schneverdingen, Hamburg, nước Đức từ ngày 18-25 tháng tám năm 2018.

Được dẫn dắt bởi Thánh Đức Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup, H.E Trichen Rinpoche, sáu vị Drupon từ Hoa kỳ và Châu Âu, cùng các đại diện từ 25 tu viện của truyền thống Phật giáo Tây tạng, một sư ni cao niên từ truyền thống Thiền tông, một người Mỹ gốc Tạng-Nepal, và hơn 100 tu sĩ và hành giả cư sĩ đã tham gia vào khóa Drupchen.

Bạn có thể đọc thêm về sự kiện này trên trang Facebook của His Holiness.

Thông báo & thư mời tới tất cả quý Phật tử

Thân gửi tất cả quý Phật tử quan tâm tới trao truyền Marpa Ngok trong dòng truyền thừa Kagyu nói chung, và đặc biệt là các thực hành Kim Cương 9 bổn tôn và Vô Ngã Phật Mẫu 15 bổn tôn. Đây là đoạn video đã được biên tập, ghi lại bài phát biểu của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub, vào ngày 09/07/2017 tại Milerapa Retreat Zentrum, nước Đức.

[Bản ghi chép bài phát biểu trong video]

“Tôi cầu nguyện cho tất cả các bạn. Tất cả đều được khỏe mạnh. Không chỉ về thể chất, mà cả về tinh thần. Được hạnh phúc. Và viên mãn mọi ước nguyện.”
HH Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub

Niên biểu ra mắt

15/05/2018: Theo dõi Mar-ngok trên Facebook (từ 02/05/2018) và trên Youtube (từ 18/07/2017).

15/05/2018: quảng bá website trên Facebook.

03/03/2018: Mar-ngok.org có 7 ngôn ngữ: བོད་ཡིག (tiếng Tây Tạng), Tiếng Việt, 中文繁體 (tiếng Hoa phồn thể) , English (tiếng Anh), Español (tiếng Tây Ban Nha), Русский (tiếng Nga), Deutsch (tiếng Đức).

07/2017: ra mắt website.

Ra mắt Mar-Ngok.org

Mar-Ngok.org được ra mắt trong sự gia trì của ngày rằm 09/07/2017 (lịch Tạng: 15/05) – theo như ước nguyện của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub. Với mục đích trở thành một nền tảng cho TẤT CẢ CÁC HÀNH GIẢ từ TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG PHÁI PHẬT GIÁO có quan tâm đến các trao truyền trong dòng truyền thừa Kagyu, từ Ngài Marpa đến Ngok và cho đến ngày nay. Đặc biệt chú trọng vào 2 trong số “7 mandala của Ngok”: mandala Cực Hỷ Kim Cương 9 bổn tôn, và mandala Vô Ngã Phật Mẫu 15 bổn tôn.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC

Khóa cộng tu/ chuyên tu Cực Hỷ Kim Cương, ngày 26 tháng Hai năm 2018

Chính thức giới thiệu website, cũng như ý tưởng & tầm nhìn tại Drikung.org

“Cực Hỷ Kim Cương – theo truyền thừa của Naropa, là bổn tôn chính của Đại dịch giả Marpa, và là dòng thực hành chính của dòng Marpa Kagyu. Ngài Trưởng dòng mong muốn khôi phục dòng truyền thừa quan trọng của Marpa, vốn đang bị mai một và có nguy cơ thất truyền. Để thực hiện công việc quan trọng này, chúng tôi lập ra website Mar-Ngok. Website này được ủy quyển cho Carl Djung và Jette Aarestrup Mortensen. Để biết thêm chi tiết: mar-ngok.org

CHÚ Ý

Trang web này chỉ tập trung vào một đề mục thực hành cụ thể và chuyên biệt trong biển pháp bao la của Kim cang thừa và Phật giáo Mật thừa. Xin hãy lưu ý điều này và cũng lưu ý rằng rằng những gì được đề cập ở đây, trên trang web này, đều dựa vào NỀN TẢNG của GIÁO PHÁP ĐƯỢC GIẢNG DẠY BỞI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI, đấng tôn quý của dòng tộc Thích. Mọi thông tin trên trang web này đều dựa hoàn toàn vào Phật Pháp, gói gọn trong ba thừa: Nguyên thuỷ thừa, Đại thừa và Kim cang thừa. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thức rằng có vô vàn các [phương pháp] thực hành Pháp thuộc các truyền thống khác nhau trên nền tảng giáo lý Phật đà, đặt trong các ngữ cảnh và khuynh hướng thuộc các truyền thống khác nhau, với những thực hành khác nhau trong biển pháp bao la. Ngoài ra các phương pháp thực hành ấy cũng có nhiều cách tiếp cận truyền thống hay hiện đại khác nhau. CHÚNG TÔI HOAN HỶ VÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN VỀ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ẤY.